Cosmic Designs Pvt Ltd.

Position Name
Director & Principal Architect D.S. BHUI
Director Architect R.V. Sharma
Vice Chairman- Interior Design Smt. N. Kaur
Hon. Vice Chairman – Business Promotion Jitender Singh
Associates Point Architects Pvt. Ltd. Lucknow, India
Architects Workshop, Lucknow, India
Manoj Sharma, Studio Plus Bhopal, India
Pharos Designers, Chandigarh, India
Team 1997- 2022 Architectural Team
Vishal Mathur, Gurpreet Singh, Pranav Gupta Gauri, Preeti Singh, Santosh Tiwari, Sarwar Deep Singh, Preeti Verma, Swati Jain, Mohita Rastogi, Manoj Kumar Verma, Soni Shikha, Rajesh Kumar Pal, Chitra Gupta, Arpita Singh Sneh Singh, Ashima Saxena, Shweta Agarwal Mukti Kishore, Vishal Jain, Priti Agarwal, Amin Namrata Singh, Sunil Tyagi, Moulika, Tabish Prerna, Jyoti Shukla, Geeta Bisht, Samir, Priya Kanchan, Sangeeta, Shalini Bajpai, Sangeeta Prajapati, Ruby, Ikram, Rekha Gupta, Megha Mishra, Aalaap, Alok, Madiha, Asha, Amita, Nupur, Pratyush Madhavi, Puja Singh, Abhay Rajan, Sarita Suman Gautam, Ar. Shruti Tripathi, Ar. Prakhar Agarwal, Ar. Surbhi Singh, Ar. Lalit Akash Verma, Ar. Indu Yadav, Ar. Pavni Kakkar, Ar. Brijnesh Yadav, Ar. Mahima Pandey, Ar. Aditi Singh, Ar. Shivangi Singh, Ar. Vaishali Singh, Mudita Yadav, Ar. Anupam Yadav, Ar. Rishansh Mishra, Ar. Anushri

Non Technical Team
Mr. A.K. Neelambaram, Ms. Anubha Pandey, Ms. Mayuri, Ms. Jyoti Pathak